Elektrická prípojka: Ako na novú prípojku a koľko bude stáť?

Elektrická prípojka: Ako na novú prípojku a koľko bude stáť?

Pre zavedené elektriny na nehnuteľnosť je nutné zriadenie elektrickej prípojky. Elektrická prípojka predstavuje zariadenie na napojenie domácnosti k elektrickej sieti nízkeho napätia. Prípojka začína odbočením z distribučnej sústavy a končí v domovej poistkovej skrini. Viete, ako požiadať o prípojku elektriny? Čo všetko potrebujete na jej zriadenie a koľko stojí nová prípojka elektriny?

Čo je elektrická prípojka?

Elektrická prípojka je zariadenie, ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia. Odberateľovi umožňuje odoberať elektrickú energiu z verejnej elektrickej siete, pretože elektrická prípojka prepája nehnuteľnosť a hlavnú rozvodnú sieť.

Na účely zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (energetický zákon), (ďalej len „energetický zákon“), sa elektrickou prípojkou rozumie zariadenie, ktoré začína odbočením od spínacích prvkov alebo prípojníc v elektrickej stanici a mimo nej odbočením od vedenia prenosovej alebo distribučnej sústavy, a je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia, a to v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a) bod 2.

Každá nehnuteľnosť musí mať svoje vlastné pripojenie elektriny. Vlastníkom elektrické prípojky je § 45 ods. 4 energetického zákona ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie. Súčasťou elektrickej prípojky je hlavná domová skriňa (HDS). Tá je obvykle umiestnená na hranici pozemku. Nájsť tu možno aj elektromer, na ktorom technik distribútora každoročne vykonáva odpočty elektriny.

Energetický zákon stanovuje v § 45 ods. 2, že je elektrická prípojka zriadená na náklady.

 • prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je zriadená v zastavanom území,
 • prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je zriadená mimo zastavaného územia a na dĺžku meria maximálne 50 metrov vrátane,
 • žiadateľa o pripojenie, ak je zriadená mimo zastavaného územia a je dlhšia ako 50 metrov,
 • žiadateľa o pripojenie, ak ide o ostatné elektrické prípojky.

Ako zriadiť elektrickú prípojku?

Rovnako ako pri inom stavebnom úkone musíte o pripojenie elektrickej prípojky požiadať. Na to je potrebné poznať niekoľko parametrov, ktoré sa týkajú vášho budúceho odberného miesta. Teda veľkosť ističa, ďalej hrubý zoznam spotrebičov a ich príkon. Dôležitý je aj plán pozemku a nehnuteľnosti.

Či už ide o elektrickú prípojku na záhradu, chatu, alebo do rodinného domu, prvým krokom je podanie žiadosti o pripojenie k distribučnej sústave príslušnému distribútorovi. O prípojku elektriny na pozemok je nutné zažiadať ešte predtým, než začne samotná výstavba nehnuteľnosti.

Ako požiadať o prípojku elektriny?

Územie Českej republiky je rozdelené medzi 3 distribučné spoločnosti elektriny, ktoré sa starajú o celú sústavu. Každá z nich má na starosti určitú oblasť:

 • Západoslovenská distribučná, a. s. – západné Slovensko,
 • Stredoslovenská distribučná, a. s. – stredné Slovensko,
 • Východoslovenská distribučná, a. s. – východné Slovensko.
  Formulár je možné v prípade všetkých troch distribútorov vyplniť online.

Spolu so žiadosťou o elektrickú prípojku pripojte situačný plánik s vyznačením polohy objektu a vyplňte údaje o odbernom mieste. To znamená veľkosť ističa, počet fáz, druh odberu (byt, dom a pod.) a vybavenie konkrétnymi elektrickými spotrebičmi (napr. bojler, varná doska, elektrické kúrenie, tepelné čerpadlo).

Pokiaľ bude žiadosť schválená, do 30 dní obdržíte návrh Zmluvy o pripojení, v ktorom bude uvedený termín a spôsob vykonania vášho pripojenia. Zmluvu o pripojení podpíšte a zašlite späť.

Následne uhraďte podiel na oprávnených nákladoch. Spravidla teda cenu za istič, a pokiaľ je prípojka dlhšia ako 50 m, tak aj cenu pripojenia elektriny. Informáciu o presnej výške a termínoch nájdete vo vašej Zmluve o pripojení.

Koľko stojí nová prípojka elektriny?

Ako je určená elektrická prípojka cena? Cena elektrickej prípojky závisí od dĺžkyumiestnenia.

Podľa energetického zákona elektrickú prípojku v zastavanom území zriaďuje na svoje náklady distribútor. Mimo zastavanú plochu je nutné skúmať dĺžku elektrickej prípojky. Pokiaľ jej dĺžka nepresiahne 50 metrov, platby spojené so zriadením prípojky tiež hradí distribútor. Ak je elektrická prípojka dlhšia ako 50 metrov, všetky financie idú z vášho vrecka.

Znamená to teda, že spravidla za zriadenie prípojky neplatíte nič. Ak je váš dom vzdialený od elektrickej prípojky do 50 m, je zadarmo. Vy, ako odberateľ elektrickej energie, platíte iba paušálny poplatok za pripojenie elektromeru, a to podľa rezervovaného príkonu.

Pripojovací poplatok za istič závisí od príkonu:

 • jednofázový istič – 1 A – 250 EUR
 • trojfázový istič – 1A – 630 EUR

Elektrická prípojka: Cena

Tu sú príklady z praxe, aby ste mali predstavu o tom, koľko stojí nová prípojka elektriny:

 • V prípade, že máte garáž iba s osvetlením, za istič o veľkosti 1×16 A zaplatíte približne 160 EUR.
 • V byte či rodinnom dome s bežnými spotrebičmi za istič o veľkosti 3×25 A zaplatíte približne 500 EUR.
 • V rodinnom dome s veľkou spotrebou elektrinu (napr. s tepelným čerpadlom či el. vykurovaním) za veľkosť ističa 3×32 A zaplatíte približne 640 EUR.

 

elektricka pripojka cena