Čo je to ekologická stopa, čo ju ovplyvňuje a ako ju znížiť?

Čo je to ekologická stopa, čo ju ovplyvňuje a ako ju znížiť?

Ekologická stopa je jednotka, ktorá porovnáva činnosť človeka a jej vplyv na ekosystém planéty a trvalú udržateľnosť. Určuje, koľko metrov štvorcových povrchu planéty človek potrebuje na svoj život a rôzne činnosti. Koncept bol vytvorený za účelom zodpovedania otázky, či ľudia žijú v hraniciach únosnej ekologickej kapacity alebo nie, a súčasne schopnosti odhadnúť vplyv jednotlivých aktivít človeka na prírodu. Ideálna je samozrejme čo najnižšia ekologická stopa. V akých jednotkách sa meria ekologická stopa a ako znížiť ekologickú stopu?

ekologia

Čo je to ekologická stopa?

Pojmom ekologická stopa, anglicky Ecological Footprint, rozumieme mierka environmentálneho dopadu ľudskej činnosti na planétu Zem. Jedná sa
umelo vytvorený nástroj, ktorý meria, koľko plochy Zeme potrebuje človek pre svoj život či na určitú činnosť. Ekologická stopa zohľadňuje plochy, ktoré človek využíva, ľudskú spotrebu, prírodné zdroje a priemyselné znečistenie.

Ekologická stopa býva nazývaná zelené účtovníctvo. Možno ju chápať ako účtovný nástroj na kvantifikáciu ekologických zdrojov. Dopyt predstavuje práve ekologická stopa a ponuku predstavuje biokapacita.

Ekologická stopa na strane dopytu je súhrnným ukazovateľom vplyvu človeka na životné prostredie. Meria nároky jednotlivca, mesta či celej populácie na prírodné zdroje a vyhodnocuje množstvo a tempo spotreby týchto zdrojov. Hovoríme o poľnohospodárskych plodinách, produkcii mäsa, spotreba drevu, paliva a tvorby priestoru pre mestskú infraštruktúru a tiež produkcii odpadu, predovšetkým komunálneho odpadu a vypúšťaní oxidu uhličitého do atmosféry (tzv. uhlíková stopa).

Biokapacita na strane ponuky znamená schopnosť prírody pohlcovať a likvidovať odpady, ktoré ľudia produkujú, a obnovovať zdroje a dopĺňať to, čo z nich ľudia odčerpajú. A to v rámci súčasnej úrovne technológií a čerpania zdrojov. Biokapacita je totiž premenlivá v čase z dôvodu zmeny klímy, manažmentu zdrojov a tiež toho, ktoré časti biosféry sú považované za užitočné vstupy do ľudského hospodárstva.

 

V akých jednotkách sa meria ekologická stopa?

Ekologická stopa, rovnako ako biokapacita, je vyjadrená v jednotke globálny hektár (gha). Každý globálny hektár zodpovedá jednému hektáru biologicky produktívnych plôch s globálne priemernou produktivitou v danom roku.

Ako vypočítať ekologickú stopu? Výpočet ekologickej stopy je založený na 5 predpokladoch:

  • S rozumnou presnosťou možno odhadnúť množstvo zdrojov, ktoré človek spotrebuje, a odpadov, ktoré produkuje. Údaje o spotrebe je možné získať z oficiálnych štatistík.
  • Zdroje a odpady možno previesť na zodpovedajúce plochy biologicky produktívnej pôdy, ktoré sú potrebné na ich zabezpečenie. Základnými typmi produktívnych plôch sú orná pôda, pastviny, lesná pôda a produktívne vodné plochy. Do kalkulácie ďalej vstupujú plochy na asimiláciu oxidu uhličitého (CO2), ktorý vznikne spálením fosílnych palív, zastavané plochy a plochy na ochranu biodiverzity.
  • Tieto plochy je možné vyjadriť v rovnakých jednotkách, ak by sme ich zotriedili podľa produkcie biomasy.
  • Každá takáto plocha má špecifické použitie a každý štandardizovaný hektár zodpovedá rovnakému množstvu biologickej produktivity. Tieto hektáre je tak možné vzájomne sčítať. Celok tvorí celkový dopyt ľudstva po prírodných zdrojoch.
  • Celkový dopyt spoločnosti je možné porovnať s prírodnou ponukou ekologických služieb.

 

Ako môže človek ovplyvniť ekologickú stopu?

Cieľom (nielen) environmentálnych aktivistov je čo najviac odsunúť deň, keď populácia vyčerpá prírodné zdroje. Ako v mnohých oblastiach je nutný krok zhora, čo napríklad dokazujú nariadenia a zákony z posledných rokov. Neznamená to však, že by každý z nás nemal začať pri sebe.

Nie je vašou povinnosťou začať podnikať markantné kroky, ale každá zmena má veľký význam, predovšetkým v dlhodobom horizonte a pre budúce generácie. Namiesto toho, aby ste do práce išli autom, zvoľte radšej mestskú hromadnú dopravu, jazdu na bicykli alebo chôdzu. Snažte sa znížiť množstvo odpadu domácnosti, najmä čo sa týka jednorazových obalov. Namiesto toho, aby všetka elektronika a spotrebiče boli neustále v zásuvke, investujte do káblov s vypínačom prívody elektriny. Vďaka káblu nielen znížite ekologickú stopu, ale aj ušetríte financie za energiu. Zamerajte sa na lokálne a regionálne produkty, naopak čo najmenej nakupujte exportného tovaru.

Ako znížiť svoju ekologickú stopu?

Ak vás zaujíma, aká je vaša osobná ekologická stopa, použite online Kalkulačku na výpočet ekologickej stopy. Výsledky vám môžu pomôcť v tom, ako znížiť ekologickú stopu, a nasmerovať vás správnym smerom

uhlikova stopa