Ako funguje ekologické poľnohospodárstvo a ako získať certifikát bio

Ako funguje ekologické poľnohospodárstvo a ako získať certifikát bio

Ekologické poľnohospodárstvo má viac pozitívnych účinkov na ochranu prírodných prvkov a na krajinu ako poľnohospodárstvo konvenčné. Viac rešpektuje ochranu prírody a krajiny. V jeho rámci je väčšia biodiverzita flóry a fauny, vyšší obsah organickej hmoty v pôde, väčšie oživenie pôdy a vyššia biologická aktivita. Pôda má tiež väčší potenciál na ochranu pred eróziou. Pri ekologickom spôsobe hospodárenia tiež nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd pesticídnymi látkami, množstvo vyplavovaných dusičnanov je rovnaké alebo nižšie. Ako sa stať ekologickým poľnohospodárom? Čo je eko farma? Ako získať certifikát bio?

eko farma

Čo je to ekologické poľnohospodárstvo?

Ekologické poľnohospodárstvo je zvláštnym druhom poľnohospodárskeho hospodárenia, ktorý dbá na životné prostredie a jeho jednotlivé zložky. Stanovuje obmedzenia alebo zákazy používanie látok a postupov, ktoré zaťažujú, znečisťujú alebo zamorujú životné prostredie alebo zvyšujú riziká kontaminácie potravinového reťazca. Ekologické poľnohospodárstvo zvýšene dbá na vonkajšie životné prejavysprávanie a na pohodu chovaných hospodárskych zvierat.

Ekologické poľnohospodárstvo sa vyznačuje šetrnými spracovateľskými postupmi pri výrobe potravín s vylúčením použitia chemicko-syntetických látok. Ekologické poľnohospodárstvo a výroba biopotravín sú v celom procese kontrolované špecializovanou nezávislou kontrolou, po certifikácii sú biopotraviny označené a takto odlíšené od ostatných potravín.

Ekologické poľnohospodárstvo je presne definovaný spôsob poľnohospodárskeho hospodárenia, ktorého začiatky sa datujú už do prvej polovice dvadsiateho storočia. Na Slovensku sa však s väčším ohlasom stretlo len nedávno – základy ekologického poľnohospodárstva tu boli fakticky položené samotnými poľnohospodármi až pred revolúciou v roku 1989.

Hlavnú úlohu pre rozvoj a koncepciu ekologického poľnohospodárstva na Slovensku má Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde bol zriadený samostatný odbor pre ekologické poľnohospodárstvo. Ekologické poľnohospodárstvo je na Slovensku právne upravené zákonom č. 189/2009 Z. z., o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní ekologických produktov a o zmene zákona č. 140/1998 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon o ekologickom poľnohospodárstve“).

Čo je to eko farma?

Eko farma alebo ekologická farma je taký poľnohospodársky podnik, ktorý hospodári ekologickým spôsobom. Eko farma používa iba prírodné produkty, nie chemické prostriedky. Eko farma svojím hospodárením neškodí nášmu zdraviu, prírode a rešpektuje prirodzené princípy a postupy.

Hospodáriť ekologicky znamená dodržiavať zásady, pravidlá a požiadavky ekologického poľnohospodárstva. Všetci, ktorí sa chcú stať ekologickými poľnohospodármi, by sa mali starostlivo oboznámiť s príslušnými právnymi predpismi, aby si boli plne vedomí svojich povinností. Ako sa stať ekologickým poľnohospodárom?

Ako sa stať ekologickým poľnohospodárom?

Všetci výrobcovia potravín, spracovatelia alebo obchodníci, ktorí chcú uvádzať na trh svoje potraviny ako ekologické, musia byť registrovaní u kontrolnej agentúry. Kto chce byť ekologickým poľnohospodárom, musí disponovať osvedčením od daného kontrolného subjektu.

Všetky poľnohospodárske podniky, ktoré sa chcú venovať ekologickému poľnohospodárstvu, musia prejsť procesom zvaným „prechod na ekologickú produkciu“. Počas tohto obdobia sa už používajú metódy ekologickej produkcie, avšak výsledné produkty ako ekologické predávať nemožno. Dĺžka tohto prechodného obdobia závisí od druhu daného ekologického produktu:

  • 3 roky pre bobuľoviny, stromové ovocie a vínnu révu;
  • 12 mesiacov na chov ošípaných a hydiny;
  • 2 roky pre jednoročné kŕmne plodiny pre prežúvavce.

Čo je to bio?

Iba potraviny, ktoré sú vyrobené z produktov kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva, môžu niesť označenie BIO. Bioprodukty sú suroviny živočíšneho i rastlinného pôvodu, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v zákone o ekologickom poľnohospodárstve av Nariadenie Rady 2092/91 ES.

Čo musí spĺňať bio? Všeobecný predpoklad je taký, že biopotraviny sú pre nás zdravšie a šetrnejšie k prírode i poľnohospodárskym zvieratám. Na výrobu a výrobu sa nesmú používať chemické prípravky, hnojivá minerálneho pôvodu, hormóny alebo pesticídy ani geneticky zmenené látky, ktoré sa v poľnohospodárstve bežne používajú.

Eko farma musí byť pod dohľadom kontrolných akreditovaných organizácií, ktoré sa starajú o to, aby eko farmári dané podmienky skutočne dodržiavali. Pokiaľ je všetko v poriadku, môžu svoje produkty označiť ako BIO.

Ako spoznať bio produkt? Každá potravina, ktorá je označená slovom BIO (alebo iným odkazom na spôsob produkcie v ekologickom poľnohospodárstve), musí byť na obale opatrená kódom organizácie, ktorá vykonala kontrolu. Vďaka tomuto kódu je možné na stránkach jednotlivých kontrolných organizácií ľahko dohľadať, či výrobok skutočne prešiel kontrolou.

Na Slovensku sú biopotraviny kontrolované tromi organizáciami:

  • ABCert AG – kód na obale: SK-BIO-002
  • BIOKONT SK – kód na obale: SK-BIO-003
  • KEZ, o.p.s. – kód na obale: SK-BIO-001

Kódy týchto organizácií navyše musia byť súčasne doplnené grafickým znakom – tzv. „biozebrou”. Biozebra je celoštátnou ochrannou známkou pre bio potraviny. Toto národné logo sa používa na označenie produktov ekologického poľnohospodárstva. Certifikát vydávajú nezávislé kontrolné organizácie. Udelená je iba v prípade, že produkt spĺňa všetky ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve.

biopotraviny

Ako získať certifikát bio?

Každý certifikát bio alebo Certifikát o pôvode bioproduktu, biopotraviny a ostatného bioproduktu má vlastné registračné číslo. Certifikát vystavený kontrolnými organizáciami, ktoré majú zmluvu s Ministerstvom poľnohospodárstva sa musí riadiť vo vzťahu k vystaveniu certifikátu zákona o ekologickom poľnohospodárstve. V ustanoveniach § 22 je uvedené, že Certifikát bio vydá poverená osoba, ktorej je kontrolná organizácia, s platnosťou najmenej na jeden rok, najviac však na 15 mesiacov.

Certifikát je vystavený buď na jednotlivé bioprodukty alebo biopotraviny, alebo na skupiny bioproduktov, (ovocie, zelenina, zrniny) alebo skupiny biopotravín (cestoviny, mliečne výrobky, nealkoholické nápoje).  Každá zo 4 schválených kontrolných organizácií pre ekologické poľnohospodárstvo má svoj systém na vystavenie certifikátu.

V určitých prípadoch môže nastať situácia, že eko poľnohospodár má certifikát vystavený na skupinu bioproduktov bez ďalšej špecifikácie jednotlivých druhov. V tomto prípade platí dotačná podmienka celofaremnosti. Poľnohospodár tak nemôže súbežne obhospodarovať konvenčné pozemky.

Výnimkou je situácia, keď poľnohospodár nečerpá dotácie – potom platia pravidlá zákona o ekologickom poľnohospodárstve, ktorý hovorí, že nie je povolené pestovať rovnaký druh plodiny v bio aj konvenčnom režime. V tomto prípade môže poľnohospodár niektoré druhy zeleniny pestovať ekologicky a iné druhy konvenčne. Potom vstupuje do hry dôvera odberateľa – pokiaľ je so zeleninou spokojný a nechce dodávateľa meniť, má možnosť si k poľnohospodárovi zájsť a presvedčiť sa o spôsobe pestovania na mieste.